Xuất khẩu trực tuyến: cuộc chơi không dành cho kẻ sợThương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội công bằng cho mọi doanh nghiệp, theo ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam.

Source link