Tín hiệu mới về Cao Tốc Dầu Giây- Liên Khương UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về…

Tín hiệu mới về Cao Tốc Dầu Giây- Liên Khương
UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc bồi thường- giải phóng mặt bằng cho người dân để triển khai làm cao tốc Dầu Giây Liên Khương
Source