Sửa luật để khơi thông nguồn lực, chống tham nhũng về đất đai

Theo Bộ TN-MT, cơ quan chủ trì xây dựng dự án luật, Bộ đã rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong luật này hoặc đề xuất sửa đổi các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo, cho rằng đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, do đó sửa luật là nhiệm vụ rất khó khăn. Ông Thành yêu cầu trong quá trình xây dựng dự thảo phải bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trong đó, một số nội dung cần đặc biệt chú ý gồm phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa nhưng phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả; khơi thông nguồn lực gắn với chống tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Phó thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ TN-MT, các bộ, ngành có liên quan sớm tổ chức thẩm định dự án luật Đất đai (sửa đổi) và tiến hành song song các thủ tục cần thiết để đảm bảo tiến độ trình dự thảo luật ra Quốc hội tại kỳ họp tháng 10.2022.

\n

Ông cũng lưu ý, khi tổng kết cần phân tích rõ các tồn tại hạn chế và tìm giải pháp khắc phục. Với dự thảo mới, cần lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các đối tượng tác động, huy động trí tuệ tập thể, kinh nghiệm chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện cũng như nên tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn để tiếp thu ý kiến rộng rãi đối với các nhóm chính sách đặc thù như thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng đất đai, lấn biển… Đối với những vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau, cần đưa ra các phương án kèm theo phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu để thảo luận.Source link