Sẽ có 10 điều của Luật Đất đai hiện hành được sửa đổi, bổ sung…

Tiến độ chung cư booyoung mỗ lao

Luật Đất đai (được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2014) là một trong 12 luật được dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung tại dự án một luật sửa nhiều luật nói trên.

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh dành một điều (điều 3) để sửa đổi, bổ sung 10 điều của Luật Đất đai. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là nội dung đầu tiên được sửa đổi.

Điều 52 luật hiện hành quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau.

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự thảo luật sửa đổi đã tách căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và căn cứ giao đất, cho thuê đất thành hai khoản riêng.

Cụ thể, điều 52 mới quy định:

1. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

a) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư hoặc đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Căn cứ giao đất, cho thuê đất:

a) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất: quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất: quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất.

c) Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư:

Văn bản quyết định, chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

Ngoài điều 52, một số quy định của các điều 58, 73, 118, 149, 167, 174, 175, 183 và 210 cũng được sửa đổi.

Nguồn: cafef.vn

 

Xem thêm: Tiến độ chung cư Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *