Sự phát triển ngoạn mục của Thủ Đức sau hơn 1 năm lên thành phố


Đóng góp 30% GRDP cho TP.HCM, chiếm khoảng 7% GDP của cả nước, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 18.997 USD (khoảng 440 triệu đồng/năm) – có thể được xem là cao nhất cả nước.


Source link