Sếp nói không cần 100 tỷ, chỉ cần 5ty cũng có thể tự do tài chính. Nhưng trong l…

Sếp nói không cần 100 tỷ, chỉ cần 5ty cũng có thể tự do tài chính. Nhưng trong lòng sếp luôn muốn có 1000 tỷ…

Sếp nói gì cũng đúng…Source