Note1 : Cao Tốc Dầu Giây- Liên Khương chỉ đi qua 2 xã Lộc An và Lộc Đức. Tron…

Note1 :

Cao Tốc Dầu Giây- Liên Khương chỉ đi qua 2 xã Lộc An và Lộc Đức. Trong đó Lộc An hơn 2ha, Lộc Đức hơn 41ha.

Note2:

Giá CHUYỂN NHƯỢNG đất NÔNG NGHIỆP ĐÃ QUA KHẢO SÁT & KÝ TÊN CÁC HỘ DÂN .
Từ: 500.000đ(KV3) –> 960.000đ(KV1)


Nguồn Hiển Bảo Lộc
Source