Nhiều vấn đề bất cập tại dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home

Bài 1: Cư dân của dự án Chương Dương Home, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức tiếp tục treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư là công ty CP Chương Dương (CDC) chuyển giao quản lý nhà chung cư cho đơn vị Bee Home

[https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/blog-preview/7676](https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/blog-preview/7676?fbclid=IwAR0WnBdFc3g1_n22O_ichjw-J30HpWVlukGuQ9LrcwdWmUGkZdW_pibNC1I)

Xin vui lòng xem chi tiết dưới bằng link bên dưới phần bình luận và hãy để lại ý kiến của bạn.👇👇👇👇👇

[#BDS](https://www.facebook.com/hashtag/bds?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#NOXH](https://www.facebook.com/hashtag/noxh?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CHƯƠNGDƯƠNG](https://www.facebook.com/hashtag/ch%C6%B0%C6%A1ngd%C6%B0%C6%A1ng?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CHƯƠNGDƯƠNGHOME](https://www.facebook.com/hashtag/ch%C6%B0%C6%A1ngd%C6%B0%C6%A1nghome?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CDH](https://www.facebook.com/hashtag/cdh?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CDCORP](https://www.facebook.com/hashtag/cdcorp?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CHƯƠNGDƯƠNGCORP](https://www.facebook.com/hashtag/ch%C6%B0%C6%A1ngd%C6%B0%C6%A1ngcorp?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#BEEHOME](https://www.facebook.com/hashtag/beehome?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#BQL](https://www.facebook.com/hashtag/bql?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#quỹbảotrìchungcư](https://www.facebook.com/hashtag/qu%E1%BB%B9b%E1%BA%A3otr%C3%ACchungc%C6%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R) [#CôngtyCPChươngDương](https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%B4ngtycpch%C6%B0%C6%A1ngd%C6%B0%C6%A1ng?__eep__=6&__cft__[0]=AZVEitbnZM58X4l39LvlWXaaTCyfcs_00UzYbqugRXmJRZpYhFRbGR6IxwwZmfSX16-ICZuE_-Fh2Dqhrq6pBH4Zlj_ouoW9h0B5XPqeklmuLI96f-mDXd0jXaR8NTuuEZliwz9hmEGVkIBrgfAyncqs8U4m0ntd4x2Fw9CJrgk1knkYEEqQRy0hNE-rLRXmsda-U7k7Gpr9mAW3XoUdYL1K&__tn__=*NK-R)

https://www.facebook.com/110141721733805/posts/pfbid0363f3rhJiSMUDTGDmh6pNcwwjxiHssWh58Sn1M2GrCTnGwFCmUH6AhFwU9G2rLXS5l/?d=n