Mình cho dọn dẹp lại, đặt vào đây 1 chiếc bàn làm việc nhỏ xinh. Hệ giá đợt phía…

Mình cho dọn dẹp lại, đặt vào đây 1 chiếc bàn làm việc nhỏ xinh. Hệ giá đợt phía trên để bày ảnh gia đình. Ngăn bàn lớn, rộng rãi để được rất nhiều đồ.Source