FLC lại thay tướng khi ông Đặng Tất Thắng vừa thông báo thôi mọi chức vụ. Anh em…

FLC lại thay tướng khi ông Đặng Tất Thắng vừa thông báo thôi mọi chức vụ. Anh em chứng sĩ all in FLC năm ấy giờ ổn không 😩😩Source