Dùng Guland để check QH thì có chính xác không ace? Guland vs thongtin.land? Sao…

Dùng Guland để check QH thì có chính xác không ace? Guland vs thongtin.land? Sao mình thấy trên Guland có QH của đắk nông đến 2030 mà ở trên thongtin.land thì chỉ có QH tầm nhìn đến 2030 và 2050? Và cái kết quả của hai cái QH này thì không giống nhau 😭😭 Mình có chạy lên phòng một cửa hỏi thì họ trả lời “Ở đăk nông không cung cấp dịch vụ kiểm tra thông tin QH”. 😤 Sở TNMT thì trả lời “Chưa công bố quy hoạch 2030”. Vậy giờ e phải sống sao đây? Biết xem nguồn nào giờ?Source