Da lam ơn cho e hỏi thăm co a chi nao từng đầu tư bat dong sản gần những tuyến đ…

Da lam ơn cho e hỏi thăm co a chi nao từng đầu tư bat dong sản gần những tuyến đường săp mở cho e xin kinh nghiêm vơi ạ ,xin cảm onSource