**CHÚT ÍT CHIA SẺ CHO NHỮNG AI ĐANG MUỐN THỬ THÁCH LÀM MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT TỰ DO:**…

**CHÚT ÍT CHIA SẺ CHO NHỮNG AI ĐANG MUỐN THỬ THÁCH LÀM MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT TỰ DO:**
* 𝟏. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑣.𝑣… ℎ𝑎̃𝑦 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ & 𝑐𝑜𝑖 𝑀𝐺 𝑏đ𝑠 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑖. 𝑁ℎ𝑜̛́ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ ” 𝐶𝑜̀ ” 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑒́.
* 𝟐. 𝐷𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝟔-𝟖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́ “𝑑𝑒𝑎𝑙” 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 ℎ𝑎̃𝑦 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑦 đ𝑎̃ đ𝑢̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎́𝑛ℎ đ𝑜̂̉𝑖.
* 𝟑. 𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑀𝐺 𝐵Đ𝑆 – 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑡ℎ𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑖̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛.
* 𝟒. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́ 𝑖́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ ” 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ “:
> 𝐶𝑎́𝑐ℎ đ𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̂̉ đ𝑜̉, ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 – 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 – 𝑇𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̉𝑎 – 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ – 𝑀𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢, 𝑣𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑎𝑦 – 𝐻𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜̣𝑐, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 -……………
* 𝟓. 𝑉𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 ℎ𝑜̉𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀ ” 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒 – 𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 “. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝟐 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐵Đ𝑆 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐹𝐵 đ𝑒̂̀ 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ( 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛 😝 ) 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑜𝑎̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑛𝑎̆́𝑚 𝟏 𝑖́𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏đ𝑠.
* 𝟔. 𝐻𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑖́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 – 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 – 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̂́𝑡 :
> 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖̉𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑎𝑝𝑝 𝑄𝐻 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑃𝐷𝐹 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑎𝑝𝑝 𝑇ℎ𝑜𝑛𝑔𝑡𝑖𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑, 𝐺𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑,….
> 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑢̣𝑐 – 𝑘𝑖́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝: 𝑂𝐷𝑇/𝑂𝑁𝑇: đ𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ – 𝑚𝑎̀𝑢 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝐿𝑈𝐴/𝐿𝑈𝑁/𝐿𝑈𝐶/𝐿𝑈𝐾: đ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢́𝑎 – 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, 𝐶𝐿𝑁/𝐵𝐻𝐾/𝑁𝐻𝐾/𝐻𝑁𝐾/: đ𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎̂̃𝑦 -𝑛𝑎̂𝑢, 𝑛𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̣𝑡, 𝐷𝐺𝑇: đ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 – 𝑐𝑎𝑚,…..𝑣𝑣……..
* 𝟕. 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 – 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝐴𝐶𝐸 𝑀𝐺 𝑙𝑎̃𝑜 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 – ℎ𝑜̣ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂𝑚 𝑠𝑎̂𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛.
* 𝟖. 𝐶ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢́𝑐 𝑠𝑝 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑜̣𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉, 𝑑𝑒̂̃ 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛. 𝑁ℎ𝑜̛́ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑠𝑝 𝑐𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑜̂̉𝑛 𝑡𝑖́ ” 𝑉𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑢̛́𝑐, 𝑛𝑜̛̉ ℎ𝑎̣̂𝑢, …” ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑥𝑒́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́.
* 𝟗. 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑆𝑃 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂𝑢? 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛, 𝑚𝑎̣𝑛𝑔, 𝑚𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛,….𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝟑 𝑥𝑎̃/𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑜̛̉ đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ( 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔𝑟 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑀𝐺, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛,
* 𝑑𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ đ𝑜́ ).
* 𝟏𝟎. 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑢? 𝑁𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀ – 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑏, 𝑧𝑎𝑙𝑜, 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 – 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛,…( 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑟𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝐾𝐻 𝑟𝑎̉𝑛ℎ đ𝑜̣𝑐 𝑡𝑖𝑛 𝐲́ 𝑛ℎ𝐚😗) 𝘒𝘏 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̂́𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘦̣̂ 𝘹𝘶𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

**Còn ti tỉ thứ nữa, nhưng luôn giữ trong mình niềm đam mê nghề lẫn 2 chữ “TÂM – TÍN”, có nó làm việc gì khó mấy cũng suôn. Lời văn hơi vụng về xin cám ơn mọi người dành tgian đọc. 🤗😅**


Source