Căn penthouse The View at Riviera Point, D7, HCMC được thực hiện bởi VBMAD , đồ…

Căn penthouse The View at Riviera Point, D7, HCMC được thực hiện bởi VBMAD , đồ nội thất ONON details.

Bắt đầu thiết kế từ giữa năm 2021 lúc dịch bệnh cao điểm, mọi việc hiện thực bản thiết ekes gặp rất nhiều khó khăn, và rồi qua một khoản thời gian dài dự án cũng hoàn thành một cách trọn vẹn.

Area: 190 sqm

Site: The View at Riviera Point, D7, HCMC

Designed by [VBMAD](https://www.facebook.com/vbmaddesign/?__cft__[0]=AZVW2DPVSsQ-BKO9MN0l4RL_RSB-fh549B-ZMrMlOjfZj6X2jS4tA7XIJ5D8Bdigr9FFXyLJ_aZcRCxUtRziLCal-nNWMXxv5EjeNenC2DL7mYDC9TnZCIWFVuMs3t1tQMGFiCUDQ_xUXmEpJ6GoJ5hF4ren18Kuor3UKlj0y57ZHyzXxsGD0UZMdET7ppGfbXU&__tn__=kK-R)

Furniture: [ONON details](https://www.facebook.com/ONONdetails/?__cft__[0]=AZVW2DPVSsQ-BKO9MN0l4RL_RSB-fh549B-ZMrMlOjfZj6X2jS4tA7XIJ5D8Bdigr9FFXyLJ_aZcRCxUtRziLCal-nNWMXxv5EjeNenC2DL7mYDC9TnZCIWFVuMs3t1tQMGFiCUDQ_xUXmEpJ6GoJ5hF4ren18Kuor3UKlj0y57ZHyzXxsGD0UZMdET7ppGfbXU&__tn__=kK-R)

Manufacturers: An Cường, Malloca, Daikin, Philips, Autodesk,…Source