Các b trong nhóm có ai đã mua đất nền của dự án Gem sky world đất xanh nhận được…

Các b trong nhóm có ai đã mua đất nền của dự án Gem sky world đất xanh nhận được sổ đổ chưa .Source