101m2 Cove từ 12ty giá hđ nay đã được chào bán 21ty… tháng 7 năm ngoái giá chu…

101m2 Cove từ 12ty giá hđ nay đã được chào bán 21ty… tháng 7 năm ngoái giá chuyển nhượng mới có 15ty – 16ty tầng cao hơn… tỉ lệ trượt giá nhanh hơn tỉ lệ tăng lương hàng năm…Source