—————– 𝑉𝐼̀ 𝑆𝐴𝑂 𝐿𝐴̀𝑀 𝑆𝐴𝐿𝐸 𝑅𝐴̂́𝑇 “𝑁𝐴̉𝑁” ? —————– 𝑁𝑜́𝑖 𝑣𝑒̂…

—————
𝑉𝐼̀ 𝑆𝐴𝑂 𝐿𝐴̀𝑀 𝑆𝐴𝐿𝐸 𝑅𝐴̂́𝑇 “𝑁𝐴̉𝑁” ?
—————

𝑁𝑜́𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑎𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑜̛̀ 𝑟𝑜̛𝑖, 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 5 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 / 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑒-𝑐𝑎𝑙𝑙, 𝑛𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝐹𝐵, 𝐺𝐺 𝐴𝑑𝑠 đ𝑜̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑥2 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑢̀ 𝑛𝑜̂̉𝑖…

𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑠𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑡…

Xem thêm

Có thể là hình ảnh về điện thoại, màn hình và văn bản cho biết 'f g - t in P'

Source